สรุปผลการศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกต่อภาคพลังงาน

นายประมวล จันทร์พงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาสรุปผลการศึกษาโครงการศึกษาผลกระทบของนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกต่อภาคพลังงานของประเทศไทย โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง พพ. และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่เพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศตลอดจนจัดทำ เป็นกลยุทธ์ ของประเทศไทยในภาคเศรษฐกิจต่างๆ และภาคพลังงาน เพื่อเตรียมการรองรับนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านพลังงานของต่าง ประเทศ ทั้งในระดับประเทศและในระดับองค์กร รวมถึงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะสั้นจนถึงระยะยาว ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557

news180357-1 news180357-2 news180357-3