กระทรวงพลังงานเตรียมพร้อม 31 ธ.ค. 56 – 14 ม.ค. 57 เมียนมาร์ซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซธรรมชาติ